Do Vánoc 2024 zbývá:
 
 

Ježíšek se narodil ve městě Betlémě, daleko, daleko od nás, v zemi, kde po celý rok svítí žhavé slunce. Jeho maminkou byla Marie a pěstounem Josef. Byli právě na cestách a v hostinci neměli volný pokoj. Marie tedy ovinula Ježíška plenkami a místo do kolíbky jej uložila ve chlévě do jeslí.
O jeho narození se nejdříve dozvěděli pastýři, když v noci drželi stráž u svého stáda. Zjevil se jim anděl a pravil. „Zvěstuji vám velikou radost. Dnes se vám narodil spasitel, jmenuje se Ježíš Kristus. Poznáte ho podle toho, že je ovinutý v plenkách a leží v jeslích.“ Pastýři se vypravili do Betléma a v chlévě spatřili Marii a Josefa a nemluvňátko ležící v jeslích. Pastýři pak všude rozhlašovali, co viděli a co jim sdělil anděl.
V té době přijeli z východu do města Jeruzaléma tři mudrci a vyptávali se: „Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme na východě hvězdu, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Uslyšel to král Herodes, tajně si nechal povolat mudrce a vyptával se jich na hvězdu. Pak jim řekl.: „Najděte mi ono dítě a potom mi to oznamte, abych i já se mu mohl poklonit.“ Mudrcové tedy pokrčovali v cestě. Hvězda šla před nimi, jasně svítila, až se zastavila nad místem, kde bylo děťátko. Mudrcové vstoupili do domu, kde nalezli děťátko s jeho maminkou Marií. Padli na kolena, klaněli se mu a předali mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodesovi nevraceli a domů šli jinou cestou. Věděli už, že Ježíškovi se jednou budou klanět všichni králové a národy mu budou sloužit.
Od narození Ježíška uplynulo právě tolik roků, kolik píšeme náš letopočet. A Ježíška všichni známe jako Ježíše Krista, syna Božího.

JL5 
 

Napiš komentář